Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach Projekt Masaż

 

I. Szkolenia dla terapeutów

Szkolenia organizowane są adekwatnie do ich opisów i terminów szczegółowo omówionych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.projektmasaz.pl

II. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora, korzystając z formularza online umieszczonego w zakładce „kursy i warsztaty” na www.projektmasaz.pl lub mailowo projektmasaz@projektmasaz.pl. Wiadomość zwrotna, wysłana przez koordynatora ds. szkoleń jest jedynie potwierdzeniem zapisu na listę uczestników. O ostatecznej kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje wpłata opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez Organizatora.

III. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: projektmasaz@projektmasaz.pl

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa:

- opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora; - opłatę rekrutacyjną Uczestnik może przenieść na wskazany przez siebie kurs, na który są dostępne wolne miejsca lub na osobę w zastępstwie; - zwrot pozostałej kwoty wpłaconej przez Zamawiającego (bez opłaty rekrutacyjnej) pozostaje do rozpatrzenia przez Organizatora.

IV. Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Uczestnika organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).

2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 7 dni przed rozpoczęciem kursu Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

V. Ceny szkoleń i warunki płatności

1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży. (wyjątkiem są obozy summer camp) 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych
na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych należących do Organizatora oraz stronie internetowej: www.projektmasaz.pl.

VII. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia i warsztaty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

VIII. Podsumowanie

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków regulaminu.